കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label എൻ. ഡി. യെയമ്മാവാ .. Show all posts
Showing posts with label എൻ. ഡി. യെയമ്മാവാ .. Show all posts

Tuesday, 30 June 2015

എൻ. ഡി. യെയമ്മാവാ .

എൻ. ഡി. യെയമ്മാവാ .
(അമ്പിളിയമ്മാവ )
=====
എൻ. ഡി. യെയമ്മാവാ ... താമരക്കുമ്പിൾ നിറച്ചോളു
കുമ്പിട്ടിരുന്നോളു ..കേന്ദ്രത്തിൽ കൊമ്പനാനപ്പുറത്തു ,
താമരപ്പുവുമായി അമ്മാവന്മാർ താഴേക്കു വന്നിടുമ്പോൾ ,
വാതിൽപ്പടിയെപ്പോലും.. അടിപ്പിക്കാതൊടിച്ചിടും ജനങ്ങൾ ,
താമരഛിഹ്നവുമായ് ..നാളെവാ വോട്ടുചോദിച്ചിടുവാൻ
താലത്തിൽ ഭിക്ഷപ്പാത്രം നിറയെ കാണിക്കവെച്ചുതരാം
എൻ. ഡി. യെയമ്മാവാ ... താമരക്കുമ്പിൾ നിറച്ചോളു ,
കുമ്പിട്ടിരുന്നോളു ..കേന്ദ്രത്തിൽ കൊമ്പനാനപ്പുറത്തു
പായസവാഗ്ദാനമായ് വന്നാലോ കുറ്റിച്ചൂലുമെടുത്തു ,
പാലം കടകക്കുവോളം ഞങ്ങളും ചൂലഭിഷേകം ചെയ്യും
പാവംജനത്തിൻ കാര്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ
പാവങ്ങളാണേലും ഞങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കുകില്ല !
എൻ. ഡി. യെയമ്മാവാ ... താമരക്കുമ്പിൾ നിറച്ചോളു ,
കുമ്പിട്ടിരുന്നോളു ..കേന്ദ്രത്തിൽ കൊമ്പനാനപ്പുറത്തു
യാത്രകൾനിത്യം ചെയ്യും.. തീവണ്ടി തീവിലയാക്കിനിങ്ങൾ
ഡീസലും,പെട്രോൾ,ഗ്യാസും കൂട്ടിയും വാഗ്ദാനങ്ങൾ മറന്നു
താമരകണ്ടു നിന്നാൽ,.. വിശപ്പൊക്കെ മാറുമോമാനവരിൻ
വാഗ്ദാനമേറെനല്കി....വോട്ടുകൾവാങ്ങി മറന്നുപോയോ !
എൻ. ഡി. യെയമ്മാവാ ... താമരക്കുമ്പിൾ നിറച്ചോളു
കുമ്പിട്ടിരുന്നോളു ..കേന്ദ്രത്തിൽ കൊമ്പനാനപ്പുറത്തു .. ,
അപ്പൂപ്പന്മാർ നരച്ചു എന്നാലും മന്ത്രിസ്ഥാനം വിടില്ല
താഴെക്കിറങ്ങിടുമ്പോ മറക്കല്ലേ പാവം ജനത്തിനെയും
മാനത്തെ മാളികയിൽ നിങ്ങളും സ്വപ്നം വിതച്ചുകൊള്ളൂ
ഇന്നാട്ടിലുള്ള ജനം മറക്കില്ല നിങ്ങളെ ഗോദയിലും !
എൻ. ഡി. യെയമ്മാവാ ... താമരക്കുമ്പിൾ നിറച്ചോളു
കുമ്പിട്ടിരുന്നോളു ..കേന്ദ്രത്തിൽ കൊമ്പനാനപ്പുറത്തു .. ,
യൂ.പി.യെ ചെയ്തതെറ്റ് നിങ്ങളോ ഒന്നും വിടാതെചെയ്താൽ
താഴോട്ടുു വന്നിടുമ്പോൾ മറക്കില്ല സമ്മാനം തന്നു വിടാൻ
അഞ്ചുവർഷംകഴിഞ്ഞു വരുമല്ലോ വോട്ടുകൾക്കായിനിങ്ങൾ
അന്ന് ജനങ്ങൾ തരും..നിങ്ങൾക്കുമോണത്തിൻ സദ്യയേറെ
മാനത്തു നോക്കിക്കൊണ്ടു മദിച്ചോളു മാനം കറക്കില്ലെന്നു ,
ഭിക്ഷനടക്കുവാനായ് .... കൈയ്യിലൊരു പാത്രവും തന്നുവിടാം
എൻ. ഡി. യെയമ്മാവാ ... താമരക്കുമ്പിൾ നിറച്ചോളു
കുമ്പിട്ടിരുന്നോളു ..കേന്ദ്രത്തിൽ കൊമ്പനാനപ്പുറത്തു ,
( ദേവൻ തറപ്പിൽ )