കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കാലു പിടിച്ചൊരു നായരച്ഛൻ. Show all posts
Showing posts with label കാലു പിടിച്ചൊരു നായരച്ഛൻ. Show all posts

Tuesday, 30 June 2015

കാലു പിടിച്ചൊരു നായരച്ഛൻ

കാലു പിടിച്ചൊരു നായരച്ഛൻ 
പുലിവാലു പിടിച്ചു നായന്മാർ 
മന്നത്തുച്ചെന്നു നട്ടം തിരിഞ്ഞു 
ഹലാക്കിലായി ചങ്ങാതി ,അയ്യേ 
ഹലാക്കിലായി ചങ്ങാതി ....

മുട്ടണു ചീറ്റണു നായന്മാർ 
ആ ...ചീറിവരുന്നു നായരച്ചൻ 
മുക്കും മൂലെമരിച്ചു പെറുക്കി 
ചക്കിലുമാട്ടി നായരച്ചൻ (കാലു )

സിനിമയിലുള്ലൊരു നായരച്ചൻ 
ഹാ..അരങ്ങു തീർത്തൊരു നായരച്ചൻ 
വീട്ടിലിരുന്നൊരു നായരച്ചൻ 
വോട്ടു പിടിക്കാൻ പാഞ്ഞപ്പോൾ 
പുലിവാലു പിടിച്ചു സമാധിയിൽ (കാലു )

നാണം കേട്ടൊരു വഴിയിൽക്കൂടി 
വോട്ടു പിടിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ 
നായരാം നടനേം ഓടിച്ചല്ലോ 
നാവു കിളിർത്തൊരു നായന്മാർ ...(കാലു)