കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഗുരവേ മാപ്പ് ... Show all posts
Showing posts with label ഗുരവേ മാപ്പ് ... Show all posts

Wednesday, 16 September 2015

ഗുരവേ മാപ്പ് ..

ഗുരവേ മാപ്പ് ..
തണ്ടാൻ പണിക്കനാണെന്ന
തണ്ടും കൊണ്ടു നടക്കണം ..!
ജാതിമാറ്റി പറയണം നാം  ,
തലമറച്ചു നടക്കണം ..!
കള്ളുമുതലാളി ചൊല്ലിടും 
ഗീർവാണങ്ങൾ പാടണം ..!
നാട്ടുകാരെ പാട്ടിലാക്കി ,
മോനെ മന്ത്രിയുമാക്കണം ..!
ചെത്തുകാരെ ഒറ്റിയൊറ്റി-
പൊടിപൊടിക്കാം കച്ചോടം...!
ധർമ്മം പാടിനടക്കും സംഘം 
സ്വാമി പാദം മറക്കണം ..!

ഗുരവേ മാപ്പ് ..

ഗുരവേ മാപ്പ് ..
തണ്ടാൻ പണിക്കനാണെന്ന
തണ്ടും കൊണ്ടു നടക്കണം ..!
ജാതിമാറ്റി പറയണം നാം  ,
തലമറച്ചു നടക്കണം ..!
കള്ളുമുതലാളി ചൊല്ലിടും 
ഗീർവാണങ്ങൾ പാടണം ..!
നാട്ടുകാരെ പാട്ടിലാക്കി ,
മോനെ മന്ത്രിയുമാക്കണം ..!
ചെത്തുകാരെ ഒറ്റിയൊറ്റി-
പൊടിപൊടിക്കാം കച്ചോടം...!
ധർമ്മം പാടിനടക്കും സംഘം 
സ്വാമി പാദം മറക്കണം ..!