കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ദീപാവലിക്കാഴ്ച .. Show all posts
Showing posts with label ദീപാവലിക്കാഴ്ച .. Show all posts

Wednesday, 22 October 2014

ദീപാവലിക്കാഴ്ച .

വെളിമേകിടും സ്നേഹത്തിൻ കാഴ്ചയിൽ 
വെളിച്ചമായിട്ടു ദീപാവലിക്കാഴ്ച .
ഐശ്യര്യം നല്കട്ടെ കിടപ്പാടമില്ലാത്തോർ -
ക്കൊരു നേരത്തിന്റെ ഭക്ഷണവും 
നേരുന്നു സകലർക്കും സ്നേഹത്തിൻപൂത്തിരി 
നേരുന്നുമൈശ്യര്യ ദീപാവലി !!
ദീപാവലിക്കാഴ്ച .

വെളിമേകിടും സ്നേഹത്തിൻ കാഴ്ചയിൽ 
വെളിച്ചമായിട്ടു ദീപാവലിക്കാഴ്ച .
ഐശ്യര്യം നല്കട്ടെ കിടപ്പാടമില്ലാത്തോർ -
ക്കൊരു നേരത്തിന്റെ ഭക്ഷണവും 
നേരുന്നു സകലർക്കും സ്നേഹത്തിൻപൂത്തിരി 
നേരുന്നുമൈശ്യര്യ ദീപാവലി !!