കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label പഞ്ചാര മന്ത്രിമാർ .. Show all posts
Showing posts with label പഞ്ചാര മന്ത്രിമാർ .. Show all posts

Wednesday, 14 December 2016

പഞ്ചാര മന്ത്രിമാർ .

പഞ്ചാര മന്ത്രിമാർ .
=======
താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക് ,
ലീഗിന്റെ കരളേ ,
അഭ്യാസ പൊരുളെ ,
മലപ്പുറം മുത്തല്ല നീ... ഞമ്മടെ
നാടിന്റെ മന്ത്രിയല്ലേ ..

താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക് ,
നിലവിളക്കെങ്ങാന്‍
കൈകൊണ്ടു തൊട്ടാ -
ഹാറാമാണു ഞമ്മയ്ക്കെന്നും  റബ്ബേ ,
ഹാറാമാണു ഞമ്മയ്ക്കെന്നും ...

ദീപം തെളിക്കും
നിലവിലക്കിന്നും
മതമുണ്ടോ മന്ത്രിമാരെ
കിത്താബു പിടിക്കാതെ
ഉദ്ദ്യോഗം നേടി
സുൽത്താന്റെ ഗമയിൽ വന്നാൽ
നിസ്ക്കാരം മറന്നാൽ നിമിത്തങ്ങൾ നശിക്കും
വഷളനെന്നോതും ജനം, എന്നും
വരുതിക്ക് പുറത്തു നിർത്തും
=
താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക് ,
=
അള്ളാന്റെ പേരിൽ
പൊല്ലാപ്പു വേണ്ട ,
തല്ലാണ് നിങ്ങൾക്കിന്നു,  ജനത്തിൻ
തല്ലാണ് നിങ്ങൾക്കിന്നു ,
പച്ചബോഡും വേണ്ട
പരിഷ്ക്കാരം മതിയല്ലോ
പച്ചയിൽ കുളിപ്പിക്കല്ലേ, നാട്
ചുടലക്കളമാക്കല്ലേ ...?
=
താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക് ,
=
മഹറായി കിട്ടിയ
വി വി ഐ പി വേഷം
മഹത്വമായ് കാണല്ലേ
കയ്യുറബ്ബേ .....,
എലക്ഷനിൽ പറ പറക്കും നിങ്ങ ...
എലക്ഷനിൽ പറ പറക്കും
=
താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക് ,
=
ഭരണത്തിൽ ലയിച്ചിട്ടു
സുബർക്കത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ
ജനത്തിനെ മറന്നെക്കല്ലേ നിയ്യു ,
ജനത്തിനെ മറന്നെക്കല്ലേ !
=
താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക്
ലീഗിന്റെ കരളേ
അഭ്യാസ പൊരുളെ ,
മലപ്പുറം മുത്തല്ല നീ,മുടിക്കുന്ന
നാടിന്റെ മന്ത്രിയല്ലേ ..?
( ദേവൻ തറപ്പിൽ )

പഞ്ചാര മന്ത്രിമാർ .

പഞ്ചാര മന്ത്രിമാർ .
=======
താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക് ,
ലീഗിന്റെ കരളേ ,
അഭ്യാസ പൊരുളെ ,
മലപ്പുറം മുത്തല്ല നീ... ഞമ്മടെ
നാടിന്റെ മന്ത്രിയല്ലേ ..

താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക് ,
നിലവിളക്കെങ്ങാന്‍
കൈകൊണ്ടു തൊട്ടാ -
ഹാറാമാണു ഞമ്മയ്ക്കെന്നും  റബ്ബേ ,
ഹാറാമാണു ഞമ്മയ്ക്കെന്നും ...

ദീപം തെളിക്കും
നിലവിലക്കിന്നും
മതമുണ്ടോ മന്ത്രിമാരെ
കിത്താബു പിടിക്കാതെ
ഉദ്ദ്യോഗം നേടി
സുൽത്താന്റെ ഗമയിൽ വന്നാൽ
നിസ്ക്കാരം മറന്നാൽ നിമിത്തങ്ങൾ നശിക്കും
വഷളനെന്നോതും ജനം, എന്നും
വരുതിക്ക് പുറത്തു നിർത്തും
=
താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക് ,
=
അള്ളാന്റെ പേരിൽ
പൊല്ലാപ്പു വേണ്ട ,
തല്ലാണ് നിങ്ങൾക്കിന്നു,  ജനത്തിൻ
തല്ലാണ് നിങ്ങൾക്കിന്നു ,
പച്ചബോഡും വേണ്ട
പരിഷ്ക്കാരം മതിയല്ലോ
പച്ചയിൽ കുളിപ്പിക്കല്ലേ, നാട്
ചുടലക്കളമാക്കല്ലേ ...?
=
താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക് ,
=
മഹറായി കിട്ടിയ
വി വി ഐ പി വേഷം
മഹത്വമായ് കാണല്ലേ
കയ്യുറബ്ബേ .....,
എലക്ഷനിൽ പറ പറക്കും നിങ്ങ ...
എലക്ഷനിൽ പറ പറക്കും
=
താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക് ,
=
ഭരണത്തിൽ ലയിച്ചിട്ടു
സുബർക്കത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ
ജനത്തിനെ മറന്നെക്കല്ലേ നിയ്യു ,
ജനത്തിനെ മറന്നെക്കല്ലേ !
=
താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക്
ലീഗിന്റെ കരളേ
അഭ്യാസ പൊരുളെ ,
മലപ്പുറം മുത്തല്ല നീ,മുടിക്കുന്ന
നാടിന്റെ മന്ത്രിയല്ലേ ..?
( ദേവൻ തറപ്പിൽ )

Tuesday, 30 June 2015

പഞ്ചാര മന്ത്രിമാർ .

പഞ്ചാര മന്ത്രിമാർ .
=======
താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക് ,
ലീഗിന്റെ കരളേ ,
അഭ്യാസ പൊരുളെ ,
മലപ്പുറം മുത്തല്ല നീ... ഞമ്മടെ
നാടിന്റെ മന്ത്രിയല്ലേ ..

താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക് ,
നിലവിളക്കെങ്ങാന്‍
കൈകൊണ്ടു തൊട്ടാ -
ഹാറാമാണു ഞമ്മയ്ക്കെന്നും  റബ്ബേ ,
ഹാറാമാണു ഞമ്മയ്ക്കെന്നും ...

ദീപം തെളിക്കും
നിലവിലക്കിന്നും
മതമുണ്ടോ മന്ത്രിമാരെ
കിത്താബു പിടിക്കാതെ
ഉദ്ദ്യോഗം നേടി
സുൽത്താന്റെ ഗമയിൽ വന്നാൽ
നിസ്ക്കാരം മറന്നാൽ നിമിത്തങ്ങൾ നശിക്കും
വഷളനെന്നോതും ജനം, എന്നും
വരുതിക്ക് പുറത്തു നിർത്തും 
=
താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക് ,
=
അള്ളാന്റെ പേരിൽ
പൊല്ലാപ്പു വേണ്ട ,
തല്ലാണ് നിങ്ങൾക്കിന്നു,  ജനത്തിൻ
തല്ലാണ് നിങ്ങൾക്കിന്നു ,
പച്ചബോഡും വേണ്ട
പരിഷ്ക്കാരം മതിയല്ലോ
പച്ചയിൽ കുളിപ്പിക്കല്ലേ, നാട്
ചുടലക്കളമാക്കല്ലേ ...?
=
താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക് ,
=
മഹറായി കിട്ടിയ
വി വി ഐ പി വേഷം
മഹത്വമായ് കാണല്ലേ
കയ്യുറബ്ബേ .....,
എലക്ഷനിൽ പറ പറക്കും നിങ്ങ ...
എലക്ഷനിൽ പറ പറക്കും
=
താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക് ,
=
ഭരണത്തിൽ ലയിച്ചിട്ടു
സുബർക്കത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ
ജനത്തിനെ മറന്നെക്കല്ലേ നിയ്യു ,
ജനത്തിനെ മറന്നെക്കല്ലേ !
=
താലപ്പൊലി വേണം
മേളവാദ്യം വേണം
ഐസ്ക്രീം മന്ത്രിമാർക്ക്
ലീഗിന്റെ കരളേ
അഭ്യാസ പൊരുളെ ,
മലപ്പുറം മുത്തല്ല നീ,മുടിക്കുന്ന
നാടിന്റെ മന്ത്രിയല്ലേ ..?
( ദേവൻ തറപ്പിൽ )