കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label സരിത സാഗരം !!. Show all posts
Showing posts with label സരിത സാഗരം !!. Show all posts

Thursday, 4 February 2016

സരിത സാഗരം !!

സരിത സാഗരം !!
=======
സരിതയിൽ സാഗര കോളിളക്കത്തിൽ
തലകുനിക്കുന്നല്ലോ കേരള നാടും

ഇടിവെട്ടി ഹുങ്കാരശബ്ദം പരത്തി -
ട്ടിടിമിന്നലായി സരിതയിൽ കേരളം

ചെളിയായ്തെറിച്ച് ഭരണത്തിൽ ശുക്ലം
ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്നു മന്ത്രി പ്രഭൂക്കളിൽ

ശാലു,സരിതമാരിൽ പ്രഭ കണ്ടിട്ടു
മാനം വെടിഞ്ഞും നടക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ

കർത്തവ്യബോധം മറക്കുന്ന ശുംബരോ
അധർമ്മം പേറി ജീവിത വീഥിയിൽ

സാമുഹ്യസേവകർ വർത്തിക്കും ധർമ്മം
ഭേദിച്ചീടുകിൽ വന്നിടുമിവ്വിതം....

പാശ്ചാത്യധർമ്മം പേറുവാൻ വെമ്പുന്ന
പരിഷ്ക്കാരി പാപം പേറുന്നു നിത്യം
[ ദേവൻ തറപ്പിൽ ]