കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക

Thursday, 6 February 2014

ഗുരുപ്രതിമകൾ ഇന്നു മുൾ വേലികൾ ......!!!

ഗുരുപ്രതിമകൾ ഇന്നു 
മുൾ വേലികൾ ......!!!
---ദേവൻ തറപ്പിളോ ??
---------------------------
എന്തിനാണീ ഗുരു പ്രതിമകൾ ,
എന്തിനീ ഗ്ലാസ് ,മതിലുകൾ  ..,
ഇന്നു നാട്ടിൽ നമുക്കു ചുറ്റും ,
എന്തിനീ മുൾ വേലികൾ ......!

അന്ധകാരം ഇരുളു വീഴ്ത്തിയ ,
കേരളക്കരയിൽ പണ്ടു ,
ആദരവായ് വാണുനാട്ടിൽ ,
സോദരത്വം വളർത്തിയ ,
മാനവന്റെപ്രതിക്ഷകൾക്കും 
അയിത്തമാണല്ലോ ,കൽപിത -
മയിത്തമാണല്ലോ ............!

അരുളുനൽകുവാനരുളി മന്നവ -
നുരുവിട്ടെത്രയോ സൂക്തങ്ങൾ ,
അതിരുവിട്ടു മനുഷ്യർതമ്മി -
ലുയിരുകളയരുതെന്നും ...തമ്മി -
ലുയിരു കളയരുതെന്നും .....!

ഇരുളുമൂടിയ കാലമന്നൊരു ,
തിരിതെളിച്ചതി" മാനുഷ്യൻ "
ഇരുളുനീക്കാൻ കല്ലെടുത്തി -
ട്ടരുളും നൽകിജനത്തിലും .....!

കല്ലെടുത്തു പ്രതിഷ്ഠ നൽകിയ -
മന്നവനന്നു ചൊല്ലീതും ,
ഈഴവന്റെ ശിവനെയാണു നാ -
മീവിധത്തിൽ തീർത്തതു ,
ആയിത്താമില്ലാതാർക്കുമിവിടെ 
ആചരിക്കാൻ വന്നീടാം ,എന്നും 
ആചരിക്കാൻ വന്നിടാം ....!

കാക്ക,പൂച്ച,പട്ടികൾക്കുകൾക്കും ,
കാഷ്ഠിക്കാനുമിടംനൽകി ,
ദൂർത്തടിക്കാൻ പ്രതിമതീർത്തു ,
ദൂരെയാക്കണോ സൗഹാർദ്ദം ,,,മത -
മതിലു തീർക്കും സൗഹാർദ്ദം ,?

അമ്പലങ്ങളിലെത്രയെത്രയോ ,
സമ്മതം നൽകി മാനവർ 
അവിടെഗുരുവിനു പൂജയർപ്പിച്ചു ,
പൂജിതരായി ലോകരും ...!

ഈശ്വര പ്രതീതിയിൽ നാമീ -
വിധത്തിൽ ഗുരുവിനെ ,
പൂജചെയ്യും ഹൃദയമെന്തിനു 
ജ്വാല തീർക്കണം ലോകരേ ,,,,
തീജ്വാല തീർക്കണം ലോകരേ ...!


( ദേവൻ തറപ്പിൽ )

അമ്പലങ്ങളിൽ പൂജിക്കുകയും അതെ ദൈവികമായ വിഗ്രഹങ്ങൾ രാഷ്ടിയക്കാരുടെതു പോലെ പ്രതികൾ പൊതു സ്ഥലത്തു സ്ഥാപിക്കുന്നതു എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നു വിശ്വാസികൾ ചിന്തിക്കണം .നാം പൂജിക്കുകയും ,ആരാധിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈശ്വരനെ മറ്റു പട്ടികൾക്കും ,പൂച്ചകൾക്കും കാഷ്ഠിക്കാനും ഇടം നൽകുന്നതും സാമൂഹിക ദ്രോഹികൾ ചവിട്ടികൂട്ടുന്നതും കാണാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരോ നമ്മൾ .?
അതിന്റെ പേരിൽ മത സൗഹാർദ്ദം തകർക്കുന്ന നടപടി ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനു യോജിച്ചതോയെന്നു കൂട്ടായി ചിന്തിക്കണം ? മത സൗഹാർദ്ദം തകർക്കരുതെന്നു കൽപിച്ച ഗുരുവിന്റെ അനുയായികൾ കാട്ടുന്ന നീതികടിനു എന്ത് ന്യായമാണു് ശ്രീനാരായാണിയരായ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതു ?

ദൈവത്തന്റെ പ്രതിമകൾ ആരെങ്കിലും 
പൊതുസ്ഥലത്തു സ്ഥാപിക്കുമോ ........?
അതിന്റെ ആവശ്യം എന്തു ....................?
ഇതു ശരിയോ ശ്രീനാരായണീയരേ ......?
Post a Comment