കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക

Monday, 18 August 2014

ചിങ്ങപുലരി

ചിങ്ങനീലാവുകൾ കാണുവാനിന്നു 
കണ്ണടക്കാതെ കിടന്നു ഞാനിന്നലെ 
കണ്ടില്ലിരവിലും,പകലിലും ഞാനാ ,
പണ്ടുള്ള ചിങ്ങപ്പുലരിയെങ്ങും !!   
Post a Comment