കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക

Monday, 18 August 2014

കുസൃതി ചോദ്യം

കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളും കടം കഥകളും !  

1 ; തലയിൽ കാലുവെച്ചു നടക്കുന്ന ജീവി  ? പേൻ .
2 . തലകുത്തി നിന്നാൽ വലുതാകുന്നത്താരു     ? 6 ...9
3 ; മിന്നലും വൈദ്യുതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം  ? മിന്നലിനു ബില്ലില്ല വൈദ്യുതിക്ക് ബില്ലു
4 ; 80,വയസുള്ള ആള്ക്ക്  ആകെ എത്ര ജന്മദിനങ്ങൾ
     ഉണ്ടായിരിക്കും                                                          ? ഒന്ന് മാത്രം
(ഒരാൾക്ക്‌ ഒരു ജന്മടിനമേ ഉണ്ടാകു ,ജന്മവാർഷികം അല്ല )
5 ; പരീക്ഷയുടെ അവസാനം എന്താണ്               ?  ക്ഷ ,അതായത്  പരീക്ഷ ...!
6 ; കുതിരയിലുണ്ട് കേള്ക്കില്ല ,പാട്ടിയിലുണ്ട്
കേള്ക്കും  എന്താണ് ..........................................? കുര ...!
തലതിരിഞ്ഞവൾ എന്ന് ആരെ വിളിക്കും ................?  ലതയെ (തലതിരിഞ്ഞാൽ ലതയാകും ..!
7 ; രണ്ടക്ഷരം പോയാൽ ഒന്നാകുന്ന ഒരു ഇംഗ്ളിഷ്  വാക്ക് ...?  stone st,  ( one ഒന്ന് )
8 ; ഗാന്ധിജി കാണാത്ത ഇന്ത്യ ..............?   മിസ്‌  ഇന്ത്യ ...!
9 ; കയമില്ലാത്ത ആറു ...............തകരാറു ,അടയാറു ,തുടങ്ങി പലതും ...!
10 ; നോമ്പ് സമയത്ത് കോഴി കൂട്ടിപ്പോയാൽ 
എന്ത് ചെയ്യണം .................................................?   കൂട് അടക്കണം ...!
11 ; ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ബോർഡ് ....?  ഇലക് ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ....!
കഴുത്ത തോഴിക്കുന്നതെന്തു കൊണ്ട് ...............? കാലു കൊണ്ട്  ....!
12 ; ഒരിക്കലും തണുപ്പില്ലാത്ത വെള്ളം ...........?  ചൂട് വെള്ളം ...!
ഇങ്ങനെ പല പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു അവ നോക്കി പഠിപ്പിക്കണം !!

അവിടുത്തെ കുറച്ചു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരുകൾ അയച്ചാൽ നന്ന് 

ചെറിയ ചെറിയ പേരാണ്  നല്ലത്  .എത്രയും പെട്ടെന്ന് തരിക .
 (കടപ്പാട് )
Post a Comment