കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക

Monday, 18 August 2014

ദുഖവും

നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുകാത്തിരുന്നല്ലോ   
നീറും നാടിന്റെ കാരണം തേടിയും .
എതുമില്ലാതലഞ്ഞു നടന്നിട്ടും 
നോവുതീരില്ല മാനവൻ ദുഖവും 

Post a Comment