കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക

Saturday, 18 March 2017

കടൽ വന്നു വിളിച്ചപ്പം

കടൽവന്നു വിളിച്ചപ്പം ...!!
കടൽവന്നു വിളിച്ചപ്പം കരയോടു പറഞ്ഞല്ലോ ... 
കിന്നാരം ചൊല്ലാനും തിരികെവരാം ഞാനിപ്പം

തിരമാലകളുയരത്തിൽ മലപോലെ വരുന്നുണ്ടേ ...
തിരയോട് പറഞ്ഞിട്ടു മൊഴിചൊല്ലത്തിരികെവരാം 

മലയൊന്നു തിരഞ്ഞപ്പോൾ നരവീണാ തലപോലെ 
മടവീണു പാടങ്ങൾ മരണത്തിന്‍ വഴിവക്കില്‍ 

തൂവെള്ള പതഞ്ഞൊഴുകും പാൽപുഞ്ചിരി പൂത്തുള്ള  
വെള്ളിനിലാ നീരുഴുകും പൂഞ്ചോല വിരിപ്പില്ല   പുലർകാലേ തുള്ളികളായ് കുളിർ കോരിപ്പെയ്യനായ് 
പെരുമഴയും പോയല്ലോ കതിരില്ലാ രശ്മികളും 

കളകൂജനം പാടും കിളികൾ കളഹധ്വനിയില്ലാതെ 
കതിരോനും പോയല്ലോ,തിരുൾമൂടീതാരകവും !
ദേവൻ തറപ്പിൽ
Post a Comment