കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക

Friday, 4 August 2017

കടൽ വന്നു വിളിച്ചപ്പം

കടൽവന്നു ......!!
കടൽവന്നു വിളിച്ചപ്പം 
കരയോട് പറഞ്ഞല്ലൊ 
കിന്നാരം ചൊല്ലാനായ് 
തിരികെവരാം ഞാനിപ്പം

തിരമാലകളുയരത്തിൽ 
മലപോലെ വരുന്നുണ്ടേ 
തിരയോടു പറഞ്ഞിട്ട് 
മൊഴിചൊല്ലത്തിരികെവരാം 

മലയൊന്നു തിരഞ്ഞപ്പോൾ 
നരവീണൊരു തലപോലെ 
മരണത്തിൽ തോടും നദിയും 
മടവീണൊരു പാടങ്ങൾ 

മലമുകളിൽ വിരുന്നൊരുക്കി
പൂഞ്ചോല പൂപ്പന്തൽ  
കാട്ടരുവികളലറിപ്പായും 
വെള്ളിനിലാനീരെവിടെ 

പുലർകാലേ തുള്ളികളായ് 
കുളിർ കോരിപ്പെയ്യുംമ്പോൾ 
സിന്ദൂരം പൂശീയസന്ധ്യയിൽ 
കതിരോന്റെ രശ്മികളില്ലാ 

തൂവെള്ള പതഞ്ഞൊഴുകും 
പാൽപുഞ്ചിരി പൂത്തുള്ള
പൂനിലാപ്പന്തൽ വിരിച്ചാ-
നീരുറവകൾ മാഞ്ഞല്ലോ 

കളകൂജനം പാടും കിളികൾ 
കളഹധ്വനിയില്ലാതെ 
കാനനച്ചോലകൾ മൂടിയി -
രുൾമൂടീ,താരകവും !
ദേവൻ തറപ്പിൽ

Post a Comment