കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label !!!പത്തിന്റെ നിറവിൽ !!! ( ദേവൻ തറപ്പിൽ ). Show all posts
Showing posts with label !!!പത്തിന്റെ നിറവിൽ !!! ( ദേവൻ തറപ്പിൽ ). Show all posts

Monday, 3 February 2014

പത്തിന്റെ നിറവിൽ ( ദേവൻ തറപ്പിൽ )

!!!പത്തിന്റെ നിറവിൽ !!! 
--------------------------------------
നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നു ഫെയ്സ് ബുക്കിലും 
നമ്മളൾപറയുന്നു  ഫെയ്സ് നെസ്റ്റിലും 
നമ്മൾ അറിയുന്നു നെറ്റുവർക്കിലും 
നമ്മൾ ചാറ്റിങ്ങിൽ ലോകമെങ്ങും !

സുക്കർ ബെർഗ്ഗെന്നൊരു പയ്യൻപത്തു -

വർഷത്തിൻ മുമ്പിലും ചിന്തിച്ചതിൻ 
ചന്തമാണല്ലോ നാമിന്നു കാണും ഫെയ്സ്- 
ചില്ലുകളുള്ലൊരു മൂന്നാം ലോകം !!


തമ്മിൽ ചിരിച്ചും കളിച്ചും ചിലർ 

തമ്മിലടിച്ചും കയർത്തും ചിലർ 
കൂരമ്പു കൊണ്ടേറ്റു വീണേത്രയോ 
കൂരിരുളിൽപ്പെട്ടു വീണും ചിലർ !

ചിറകും വിടർത്തി പറന്നേറേയും 

ചിരകാലസ്വപ്നംവിതച്ചുഫെയ്സ്സിൽ 
വിശ്വം മുഴുക്കെയുംഫെയ്സ്സു ബുക്കിലും 
വിശ്വമാനവന്മാരായി നമ്മൾ !

ലക്ഷ്മണ രേഖ വരച്ചില്ലഫെയ്സ് ബുക്ക് 

ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ പെടാതെയിന്നും 
അതിരുകളില്ലാത്ത രാജ്യാമാണേ 
അതിമാനുഷ്യന്റെ മനസുമാണേ 

ഫെയ്സ്സ്ക്കെന്നൊരു കൂട്ടുകാരാൻ 

ഫെസ്സിലും കാണാമറയത്താണേ 
ആൾമറയില്ലാത്ത സ്വപ്നക്കാരാൻ 
ആരെയുമാറിയുന്ന വേട്ടക്കാരൻ !

സാമൂഹ്യ ദൗദ്യങ്ങൾ പേറിയെന്നും 

സാഹോദര്യത്തിൽ വിലസിടുന്നു 
പത്തു വയസ്സു തികയും നാളിൽ 
പാത്തരമാറ്റുള്ള മൂന്നാംരാജ്യം !
( ദേവൻ തറപ്പിൽ )