കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label "ഉറൂബ് അനുസ്മരണവും ". Show all posts
Showing posts with label "ഉറൂബ് അനുസ്മരണവും ". Show all posts

Monday, 27 October 2014

"ഉറൂബ് അനുസ്മരണവും "

"ഉറൂബ് അനുസ്മരണവും "  അക്ഷരസന്ധ്യ ,ഉദ്ഘാടനവും !!

നിരൂൽ കേരള സമാജം സംഘടിപ്പിച്ച  "ഉറൂബ് അനുസ്മരണവും "  അക്ഷരസന്ധ്യ ,ഉദ്ഘാടനവും (സാഹിത്യ ചർച്ച സംഘമവേദി )
പ്രൊഫസർ എം.എൻ ,കാരശേരി നിർവഹിച്ചു .

അക്ഷരം