കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ?? തലയില്ല കോഴികളോ .??. Show all posts
Showing posts with label ?? തലയില്ല കോഴികളോ .??. Show all posts

Tuesday, 23 December 2014

ഘർ വാപ്പാസ് !!

ഘർ വാപ്പാസോ,,??
തലയില്ല കോഴികളോ .??
--------
ശരിയേതു തെറ്റേതുമറിയില്ല നമ്മൾക്ക് 
തെറ്റിക്കിടക്കും.. ജനാധിപത്യം .
കാളകൾ മുരളുന്നു കാമം ജ്വലിപ്പിച്ചു 
ഭീതിവിതക്കുന്നോ ഭാരതത്തിൽ ..
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലുള്ളിൽ 
മതേതരം ചൊല്ലി തലയില്ലക്കോഴികൾ
കാശുകൾ നൽകിയും കൂട്ടിക്കൊടുത്തും  
ഭരണം പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രിയകോമർ  
അഴിമതിയിൽ മാത്രം മുഖമുദ്രയാക്കി 
ഭരണം കയ്യാളുന്ന ജനസേവകർ .
ഹിന്ദുവും,ക്രിസ്ത്യൻ മുഹമദിയരൊക്കെ 
ഒന്നിച്ചു വാഴുന്നതല്ലൊയി നാടു 
നീതിയുമൊന്നല്ലയവകാശമൊന്നല്ല 
ഭരണം നടത്തുവാൻ ന്യൂനപക്ഷം .
അഞ്ചുവർഷത്തിലും കാണാതയെത്രയോ 
പെണ്‍കൊടികള്‍ നാട്ടിലും പതിനായിരം 
ഒറ്റക്കേസ്സിന്നും തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത 
മദ്യത്തില്‍ വാഴുന്ന കേരനാടു  
ഹിന്ദുക്കളവകാശം ചോദിച്ചു പോയാൽ 
വർഗ്ഗിയം കൊണ്ടു നിറയുമത്രേ !
ക്രിസ്ത്യൻ,മുഹമ്മദിയരൊക്കെയും പണ്ടു 
ഹിന്ദുവാണെന്നതുമോർത്തിടേണം 
ഹിന്ദുവിൽ പോയാലോ കാളകൂടം പെറ്റു 
കാളിന്ദിയാകെ വിഷം ചീറ്റുമെന്നു ..
ആർഭാടമായിട്ടും മത പരിവർത്തനം 
ആഘോഷമാക്കും ക്രിസ്ത്യൻ,മുസ്ലീം
ഭൂരി പക്ഷത്തിന്റെ വോട്ടുവാങ്ങിച്ചവർ 
ന്യൂന പക്ഷത്തിനായ് വാദിച്ചിടും 
രണ്ടു തരത്തിലും നീതിനടത്തുമ്പോലെ -
ന്തിനാണീപ്പുറം മാറിനടക്കും നാം  
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലുള്ളിൽ 
പ്രീണനം മാത്രം തലയില്ലാക്കോഴികൾ 
മാറുന്നോ നാടിൻ പരിശുദ്ധ കോടതി -
യുറക്കം നടിച്ചും സ്വസ്ഥമായ് സീറ്റിൽ 
ഉണരുക നിങ്ങളുമവകാശമറിയണ -
മവബോധം നല്കു ജനത്തിനിന്നു !!
23/ 12/ 2014,
ഞാൻ ഒരു ജാതി ഭ്രാന്തനല്ല .എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പും 
ഇവിടെ മത സ്പർധയും ജാതി വിവേച്ചനവും ,മത 
പരിവർത്തനവും നടന്നിരുന്നു .അന്നൊന്നും കാണി
ക്കാത്ത വീറും വാശിയും ഇന്ന് കുറെ നപുംസകങ്ങ
ളായ ജന പ്രതി നിധികൾ വാദിക്കുന്നത് ആര്ക്ക് വേ
ണ്ടിയാണു .ഇവർ ജനാധിപത്യ വാദികളല്ല .ജനാധി
പത്യ ധ്വംസകരാണ് .ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീവിലിൽ 
കയറി ഹിന്ദുക്കളെ തരാം തിരിച്ചു ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ 
ഈ ജന പ്രതി നിധികൾ ശ്രമിക്കുന്നു .ഇവരെ ജനം വാ
ശിയിൽ നേരിടണം .ഭാരതത്തിന്റെ സകലതും കട്ട് മു
ടിച്ച കോണ്ഗ്രസും ജനങ്ങളുടെ പാര്ട്ടിയായ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റും ചിലര്ക്കു വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊള്ളുന്നത് 
കണ്ടു മടുത്തു പ്രിയമുള്ളവരേ .അത് കൊണ്ടാണ് 
ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതു ..ഞാൻ ഒരു മതത്തിനും എതിരല്ല
ഇങ്ങനെ  പക്ഷഭേദം കാണിച്ചാൽ  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയ ഞാൻ 
പോലും ഹിന്ദുത്വ വാദി ആയിപോകും .മറക്കരുത്  
രാഷ്ട്രിയ  നപുംസകങ്ങളെ ...... നിങ്ങൾ  നാട്ടിലെ 
ജനങ്ങളെ  കൊലക്കു കൊടുക്കരുത് ??