കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അക്ഷയ മത്തി. Show all posts
Showing posts with label അക്ഷയ മത്തി. Show all posts

Wednesday, 11 May 2016

അക്ഷയ മത്തി

അക്ഷയ മത്തി ...!
ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ക്യേരറ്റുമായിട്ട് 
ഇരുന്നൂറു വർഷം നാം പിന്നിടാണോ
അക്ഷയതൃഥിയുടെ പേരില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം 
വിറ്റന്ധകാരത്തിലമരുന്ന നാടും 
അതിലൂടെ വളരുന്ന അന്ധവിശ്വാസ -
ത്തിലമരുന്നു ഭാരത നാടുമിന്നു ...

ആഡംബരപൂർവ്വം കൊണ്ടാടിടും ചില   
തന്ത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ മാർക്കറ്റിലും 
അക്ഷയജെട്ടിയും ആഘോഷമായിട്ട്
തുച്ചം വിലയിലും വിറ്റിടുന്നു ,
കാണാൻ തരക്കേടുമില്ലാത്ത ഭംഗിയിൽ
അക്ഷയ കോണാനും നാളെയെത്തും

ഒരു നാളില്‍ ചീഞ്ഞുള്ള മത്തിയുമായിട്ട് 
മാർക്കെറ്റിൽ വില്‍പ്പനെക്കെത്തി കാദർ
മാര്‍ക്കെറ്റിലെത്തിയ നേരത്തിലൊ ജനം
ചീഞ്ഞുനാറും മത്തി കണ്ടകന്നു .....

അന്നത്തെയന്നത്തിന്‍ മത്തിവിറ്റില്ലെങ്കില്‍
 പട്ടിണിയായിടും ഭാര്യേം കുട്ട്യോൾ
കഷ്ടത്തിലായൊരു നേരത്തു കാദറിന്‍
മിന്നായം പോലെ മനസിലപ്പോൾ ....

ബോഡൊന്നെഴിതീട്ട് തൂക്കിയിട്ടുകടേൽ
അക്ഷയ മത്തിയാണാശ്വര്യത്തിൻ ...
അക്ഷയ മത്തിയാണെന്നവര്‍ കണ്ടതും 
പക്ഷം കൂടാതെയും സ്ത്രീപുരുഷര്‍ 
വിലയും ഗുണമൊന്നും പേശിടാതെയെല്ലാം 
വാങ്ങിച്ചു പോയവർ ചീഞ്ഞമത്തി ....

തകൃതിയായക്ഷയമത്തിയും തീർന്നപ്പോൾ
കാദർ കുടിലിൽ കുരവയിട്ടു  .....
പട്ടിണിയിൽ കഴിഞ്ഞാകുടിലന്തിയിൽ 
കൊട്ടും കുരവയുമാഘോഷത്തിൽ ...
(ദേവന്‍ തറപ്പില്‍)11/05/2016,