കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അക്ഷര. Show all posts
Showing posts with label അക്ഷര. Show all posts

Friday, 2 May 2014

അക്ഷര

അക്ഷരകൂട്ടത്തിൻ അഗ്നികൾ തീർത്തു 
നക്ഷത്രം ദീപം തെളിച്ചു വിണ്ണിൽ 
കാലപ്പഴക്കത്തിൽ തേഞ്ഞുപോയക്ഷരം 
രാകിമിനുക്കി നീ പുതുമ നൽകി 
അറിയില്ല കണ്ടില്ലയെങ്കിലുമാശംസ -
നേരുന്നു ഞാനും ഈ ദിനത്തിൽ !