കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അക്ഷര മുത്തു. Show all posts
Showing posts with label അക്ഷര മുത്തു. Show all posts

Monday, 11 January 2016

അക്ഷര മുത്തു

അക്ഷര മുത്തുകള്‍ കൊണ്ടു നിറച്ചു
അതി മധുരത്തില്‍ രചിച്ചു കവിത
അതിലൊരു പങ്കാളിയായി ഞാനും
അതിലോലമാം പുതുവര്‍ഷത്തിലും
ആശംസ നേരുന്നു ഞാനുമിപ്പോൾ
ആശംസ സകലർക്കും നേർന്നിടട്ടെ