കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അക്ഷരം ശക്തി ?. Show all posts
Showing posts with label അക്ഷരം ശക്തി ?. Show all posts

Wednesday, 14 December 2016

അക്ഷരം ശക്തി ?

അക്ഷരം ശക്തി ?
----------
അക്ഷരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ,
ആദ്യം വരച്ചിടേണം !
പിന്നെ എഴുതിടേണം ,
അമ്മയെന്നദ്യാക്ഷരം !

ദീപം തെളിച്ചിടേണം എങ്ങും
ദീപ്തി വിതച്ചിടേണം !
വാക്കുകൾ രാകിവേണം
വാദം നിരത്തിടുമ്പോൾ !

വാദപ്രതി വാദങ്ങൾ തമ്മിൽ ,
വേർതിരിക്കാനാവല്ലേ !
വേണം നമുക്ക് സ്വത്വം ,
തമ്മിൽ തല്ലിമരിച്ചിടല്ലേ !

സ്വാർത്ഥ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ,
നേടിയന്നോർത്തു നോക്കൂ !
ചങ്കു തകരുന്നില്ലേ തമ്മിൽ
ഭിന്നിച്ചിടുന്ന നേരം !

ചോരയിൽ മുക്കിനോക്കൂ,നിറം,
ചോപ്പെന്ന സത്യമല്ലേ !
മാംസം രുചിച്ചു വേണേൽ ,
ചവര്പ്പിന്റെ ഗന്ധമല്ലേ ???
ദേവൻ തറപ്പിൽ )