കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അക്ഷരം ...?. Show all posts
Showing posts with label അക്ഷരം ...?. Show all posts

Monday, 30 March 2015

അക്ഷരം ...?

അക്ഷരങ്ങളില്‍ കോർത്തു 
മാലയാക്കണം വാക്കിനെ 
നെഞ്ചിൻ കൂടും പൊട്ടിച്ചു 
ഒഴുകിയെത്തട്ടെ നൊമ്പരം !!