കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അക്ഷരതീജ്വാല. Show all posts
Showing posts with label അക്ഷരതീജ്വാല. Show all posts

Wednesday, 28 January 2015

അക്ഷരതീജ്വാല

ഉണരട്ടെ നോവിന്‍റെ ശബ്ദം ഗദ്ദറില്‍ 
ഉണര്‍ത്തക രോദനം ജനത്തിലൂടെ 
മാറ്റൊളികൊള്ളട്ടെയക്ഷരതീജ്വാല    
മാറ്റണം സാമുഹ്യമുഖംമൂടിനമ്മള്‍