കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അക്ഷരനൂൽ. Show all posts
Showing posts with label അക്ഷരനൂൽ. Show all posts

Thursday, 13 November 2014

അക്ഷരനൂൽ

ചാരത്തിൽ മൂടിക്കുടക്കുന്ന ചിന്തകൾ 
ചാലിച്ചെഴുണം മുഖപുസ്തകത്തിൽ 
വർണ്ണസ്വർണ്ണങ്ങളിലക്ഷരനൂലുകൊണ്ട-   
അമൃതത്തിനക്ഷരം കടഞ്ഞെടുക്കൂ!!