കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അഗ്നി !. Show all posts
Showing posts with label അഗ്നി !. Show all posts

Thursday, 28 August 2014

അഗ്നി !

അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് 
തീജ്വാല തീർക്കണം .
അഗ്നിയായ് പടരണം 
അനീതിക്കെതിരേ നാം  .