കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അഗ്നി നാളം. Show all posts
Showing posts with label അഗ്നി നാളം. Show all posts

Friday, 26 September 2014

അഗ്നി നാളം

അഗ്നി നാളം പോൽ ജ്വലിച്ചുനിൽക്കും ,
അമൃതലാവണ്യത്തിൻ പൂനിലാവേ .
സ്വപ്നരാഗങ്ങളിൽ നീന്തിത്തുടിക്കും 
മഞ്ഞു തുള്ളിതൻ വെള്ളിനിലാവോ !!