കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അഗ്നിചിറകുകൾ..!!. Show all posts
Showing posts with label അഗ്നിചിറകുകൾ..!!. Show all posts

Monday, 19 January 2015

അഗ്നിചിറകുകൾ..!!

അഗ്നിചിറകുകൾ..!!
-------
തെണ്ടി നടക്കുന്ന
കുട്ടികൾ
വിണ്ണിൽ മേഘങ്ങളും,പർവ്വതങ്ങൾ ,
കിളികൾ ചിലക്കുന്നില്ല 
അടച്ചിട്ട
അലമാരയിലെ
ചാരായക്കുപ്പികള്‍
ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഉറുങ്ങുന്നു....

ജീവനില്ലാത്ത
വീടിനു ശരിക്കും
ജീവൻ വച്ചു ദ്വേഷ്യം ...
നട്ടപ്പാതിരാവിൽ
ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന
ജീവികൾ
വീടിന്റെ അട്ടത്തിൽ
ഒരു പല്ലി ചിലക്കുന്നു.....

ചുമരിൽ
താളത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ
ക്ഷീണം പിടിച്ചു
തളരുന്ന
തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ
മരവിച്ച ഫ്രിഡ്ജിൽ
മെലിഞ്ഞ
ഉണക്ക സിദ്ധാന്തം 
കൊണ്ടു നടക്കുന്നു 
കോര്പ്പറേറ്റുകൾ ......

സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ
പണ്ട് സേനയുണ്ടാക്കി ,
പൊരുതിയ മഹാന്മാർ
ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു
നാണിച്ചു ഓക്കാനിക്കും
രക്തം തുപ്പും ...

ഇപ്പോളാണ്
ഒരു സുനാമിയുണ്ടാവേണ്ടത് ,
മണ്ണിനെ 
കീറി മുറിക്കുമ്പോൾ
ക്വാറികൾ മിന്നലുണ്ടാക്കുന്നു .
മലകളുടെ മാറു
അടർത്തി മാറ്റി
ബലാത്സംഗം നടത്തുന്നു ,
നദികളിൽ
മന്ദിരം പണിയുമ്പോൾ
വിറയ്ക്കും 
ഈ ഭൂമി .....
പറന്നു നടക്കണം
ഇവരുടെയാത്മാവു
ഈ ബൂർഷ്യാസികളിൽ
ഒടുങ്ങാൻ വിധി .....!

വാതിലുകൾ തുറന്ന പടിയെ
തകര്ന്നു വീഴണം
പൊട്ടിയ ചുമരിൽ 
മലിന ജലം നിലത്തു പരക്കണം
അരൂപി ഒരു മാലാഖ
പെട്ടെന്നു ,അഗ്നിച്ചിറകു
വിടർത്തി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ .....
പക്ഷേ ...........

എങ്ങു നിന്നാണു
ഒരു കിടിലൻ ബോംബു വരുന്നതു
ആരാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ,
കാടുകൾ ,മലകൾ ,പാടങ്ങൾ ,
നദികൾ ..........
ജൈവ ജീവജാലങ്ങൾ
ഒക്കെ
തകർന്നടിയും
ഒരു നാൾ .........!!