കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അഗ്നിയിൽ. Show all posts
Showing posts with label അഗ്നിയിൽ. Show all posts

Tuesday, 18 November 2014

അഗ്നിയിൽ


കാത്തിരിക്കുന്നതെന്തു നീ സാഹിത്യം 
കാണുന്നതില്ലയോ നിൻചുറ്റുപാടിലും 
അഗ്നിയിൽ ചുട്ടെടുക്കണം അക്ഷരം 
അഗ്നിയിൽ കോർത്തെറിയണം തിന്മകൾ