കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അച്ഛനും മകനും ..?. Show all posts
Showing posts with label അച്ഛനും മകനും ..?. Show all posts

Saturday, 2 April 2016

അച്ഛനും മകനും ..?

അച്ഛനും  മകനും ..?
-----------------------
ഇന്നു ഞാൻ നാളെ നീയെന്നുചൊല്ലിച്ചിലർ
നാളുകൾ എണ്ണിക്കുറിച്ചുവെയ്ക്കും
മൃത്യുവരും വഴി കാത്തുകാത്തെണ്ണിയും  
മൃത്യുവരിക്കുവാൻ തപസ്സിരിക്കും !
കുഴികുത്തി ,കുഴിമാടംതീർത്തുകാവൽ
കുഴിമടയന്മാരും ദിവസമെണ്ണി 
അവധി കൊടുക്കുനാവാത്ത കത്തുമായ്
അരികെയെത്തി കാലം കയറുമായ്

കല്ലറ പണിതു കളിക്കൂടുതീർത്തവൻ 
കാലനെക്കണ്ടതുമോടിയെങ്ങോ...
മൃത്യുവേ പുൽകുവാൻ കല്ലറതീർത്തവൻ 
മൃത്യു ദേവനെ ഭയമെന്തിനു !

അലറിവിളിച്ചിട്ടു വീടിന്റെ ചുറ്റിനും -
ഓടുമ്പോൾ മകനെ വിളിച്ഛച്ചനും
നാരായണായെന്റേ നാരായണാവേഗം
കാലന്റെ കയ്യിന്നു കാത്തീടന്നേ !

നാരായണായെന്ന കേട്ടതും ബ്രഹ്മാവ്
പ്രജയെന്നുകരുതിയുമോടിയെത്തി
മൃത്യുമുഖത്തീന്നു രക്ഷിച്ചിടാൻ പ്രജേ
ബ്രഹ്മസ്ത്രമായെത്തി ബ്രഹ്മദേവൻ !
ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ട കാലൻ ഭയന്നോടി
സംപ്രീതിയിൽ വരം നൽകി ദേവൻ
തന്മകൻ നാരായണനേ വിളിച്ചപ്പോൾ
മരണവും വിധിയെ മറികടന്നു !
മരണത്തെ ഭേദിച്ച നാരായണന്റച്ചൻ
കല്ലറ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ നേരം
അന്തംവിട്ടു ചിലർ ചോദിച്ച നേരത്തു 
ചൊല്ലിയവയവർകളൊടച്ഛനപ്പോൾ   !

പാമരമാനവർ നമ്മളീ ഭൂമിയിൽ 
കൈകളിലെന്നെന്നും ഭദ്രമല്ലോ 

ആയസെത്തീടുന്ന നേരമാം കാലത്ത് 
പാരാതെ കാലനും കൊണ്ടുപോകും
ദേവൻ തറപ്പിൽ