കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അജ്ഞതേൽ. Show all posts
Showing posts with label അജ്ഞതേൽ. Show all posts

Thursday, 10 December 2015

അജ്ഞതേൽ

അറിവിലും അറിയാതെ
അജ്ഞതേൽ മുങ്ങുമ്പോൾ
സത്യം വെളിച്ചത്തി -
ലിരുള് തീർക്കും ,,,,,,,,
പ്രിയതരമാകുന്നു ..
ശൂന്യത എവിടെയും
ഉണ്മതൻ നൂലിലും
കാണുന്നു മരണവും...!


തെറ്റും,ശരിയും !
----------
മാറു മറയ്ക്കാനും
മാറിനിന്നീടാനും
മാറ്റത്തിനായും 
കൊതിച്ചവർ നാം
ഉറഞ്ഞു തുള്ളാനൊരു
സരിത വന്നു
മദ്യത്തിൽ മത്തു
പിടിച്ചോർ നമ്മൾ
തെറ്റും,ശരിയും
പതിവ് പോലെ
കക്ഷത്തിൽ വെച്ചു
നടക്കും നമ്മൾ !