കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അടുക്കളക്കാര്‍. Show all posts
Showing posts with label അടുക്കളക്കാര്‍. Show all posts

Wednesday, 7 January 2015

അടുക്കളക്കാര്‍

അടുക്കളക്കാര്‍
അമരത്തു ,,,,,
അമരത്തുള്ളവർ
ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ
നിലാവിൽ ഞാൻ
കണ്ടത് അപൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ,
ഇരുട്ടിന്റെ സന്തതി
പലതും കയ്യടക്കി
അടക്കി വാണപ്പോൾ
വെളിച്ചം ഇരുട്ടിനു
വഴി മാറി കൊടുത്തു ,
അക്ഷരങ്ങളുടെ നൊമ്പരം
പിശാശു കൈയ്യടക്കി
പണത്തിന്റെ കൊഴുപ്പ്
അവരുടെ ദംഷ്ട്രങ്ങളിൽ
പൊലിഞ്ഞാടുന്നത്
ഹൃദയ വേദനയോടെ
കണ്ടു നില്ക്കാൻ
വിധിക്കപ്പെട്ട
മുംബൈയ് മലയാളി  ?
07/ 01/ 15,