കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അണുകുടുംബം. Show all posts
Showing posts with label അണുകുടുംബം. Show all posts

Tuesday, 22 July 2014

അണുകുടുംബം

ആരുചിന്തിക്കുന്നിതെവണ്ണമിപ്പോഴും 
സ്വാർത്ഥതമാത്രം തികഞ്ഞലോകത്തിലും 
സ്നേഹമെന്തെന്നുമറിയാത്ത ജീവിതം 
നൂനമായ് തീരുന്നുമണുകുടുംബങ്ങളിൽ  ?  
22/ 07/ 2014,