കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അദ്ധ്യാപകൻ. Show all posts
Showing posts with label അദ്ധ്യാപകൻ. Show all posts

Wednesday, 9 July 2014

അദ്ധ്യാപകൻ

തുലക്കുവാൻ ഞാനൊ സൌഭാഗ്യജീവിതം 
തുലയുവാൻ തൂക്കില്ല ഭാവിഭാഗ്യം !
എരിയുന്നതല്ലയധ്യാപക ജോലിയീ നാട്ടി-
ന്നിരുളുകൾ മാറ്റുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്തർ ?