കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അനശ്വര പ്രേമം. Show all posts
Showing posts with label അനശ്വര പ്രേമം. Show all posts

Sunday, 24 August 2014

അനശ്വര പ്രേമം

ചോര്ന്നുപോയ് ചോർന്നുപോയ് പ്രേമമെല്ലാം 
ചോരയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു പോയി .
തീർന്നുപൊയ് തീര്ന്നുപോയ് നർമ്മമെല്ലാം 
തീരത്തു നന്മയുണങ്ങിപ്പോയി .

പ്രേമമനശ്വരമാണെല്ലാർക്കും,ചില 
കാലങ്ങളിൽ ലതപോലെയല്ലോ 
നശ്വരഭാവത്തിൻ തീയാണല്ലോ 
അനശ്വരദുഖത്തിൻ കനലുമാണേ ..?