കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അനീതി ..!!. Show all posts
Showing posts with label അനീതി ..!!. Show all posts

Thursday, 23 April 2015

അനീതി ..!!

പൊരുതുവാനുള്ള മനസ്സുമായ് ഞാൻ 
പൊറുക്കാത്തനീതിയും തോളിലേറ്റി 
കുരുക്കില്ല സ്ഥാനത്തിൽ മനചിന്തകൾ 
വെറുക്കുന്ന മോഹം കടലിലാഴ്ത്തി 
വരദാനമായ് ലഭിച്ചതല്ലേയിതു 
വധുവായി വന്നതോയറില്ലെനിക്കു 
പ്രകൃതിതൻ കനൽ കനലാണോയെന്നു-
മറില്ലയില്ലയെല്ലയെൻ കവിസഖേ...!!