കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അനുപമേ. Show all posts
Showing posts with label അനുപമേ. Show all posts

Monday, 23 June 2014

അനുപമേ

അറിയുന്നു ഞങ്ങളും അനുപമേ നിന്നെ 
മുഖപുസ്തകത്തിന്റെ താളിലൂടെ ,
അറിയുവാനെറെയും മോഹങ്ങളുള്ളത് 
മാനവർക്കാണെന്നറിഞ്ഞീടുക 
പരിഭവമെന്തെന്നറിയുന്നു ഞാനും 
പകയോടെ പോകല്ലെ അനുപമേ നീ 
23 / 23// 14