കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അന്ത്യശാസനം. Show all posts
Showing posts with label അന്ത്യശാസനം. Show all posts

Wednesday, 13 August 2014

അന്ത്യശാസനം

അന്ത്യശാസനം നീട്ടിജനങ്ങളെ 
പാട്ടിലാക്കുന്നു ഭരണ വർഗ്ഗങ്ങളും 
നോക്കുകുത്തിയായ് കോടതിയിന്നു 
അഴിമതിയിൽ കുളിക്കുന്നു മുങ്ങിയും