കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അഭിരമമുറ്റം. Show all posts
Showing posts with label അഭിരമമുറ്റം. Show all posts

Tuesday, 10 November 2015

അഭിരമമുറ്റം

അഭിരാമ മാണിക്യമുറ്റത്തൊന്നു  
അക്ഷരം കൊണ്ടും പോരാടണം 
അക്ഷയലോകമഭിരസന്ധ്യയില്‍ 
അടരാടി കഥകള്‍,കവിതകൊണ്ടും !!