കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അമൃതം. Show all posts
Showing posts with label അമൃതം. Show all posts

Friday, 25 July 2014

അമൃതം

പണം തന്നെയമൃതം 
പണം തന്നെ ജീവിതം  
സ്വാതന്ത്ര്യം മാനികൾക്കു 
ഭാരതം ഭയം,മൃതിയെക്കാൾ