കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അമ്മ. Show all posts
Showing posts with label അമ്മ. Show all posts

Friday, 2 January 2015

അമ്മ

അമ്മയല്ലാതൊരു ദൈവമുണ്ടോ
അതിലും വലിയൊരു ലോകമുണ്ടോ
ജനനിയിൽ മാനവ ധർമ്മമുണ്ടു
ജനനിയില്‍ സർവ്വം ജഗത്തിലുണ്ടേ.

Thursday, 7 August 2014

അമ്മ

അമ്മിഞ്ഞ നൽകുന്നൊരമ്മമാരിന്നില്ല 
കടംകഥ ചൊല്ലുന്ന മുത്തശിമാർ .
പാലുകുടിച്ചു വളർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്‌    
പാലൂട്ടിയമ്മയെയിന്നു വേണ്ട ?