കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അമ്മ മലയാളം !!. Show all posts
Showing posts with label അമ്മ മലയാളം !!. Show all posts

Friday, 19 May 2017

അമ്മ മലയാളം !!

അമ്മ മലയാളം !!
മലയാളം അമ്മ മലയാളം
മധുവൂറും എന്റെ മലയാളം

പേറുക നമ്മൾ പെരുമകൾ പേറും 
പാണൻ പാടിയ മലയാളം ..

പാടുക നമ്മൾ പഴമകളെന്നും 
പതിരില്ലാതെ മലയാളം ...

കേരളനാടിൻ മധുരം നിറയും 
കേമൻ നമ്മുടെ മലയാളം ...

അതിരു കടന്നും അറിയുന്നല്ലോ 
അലകളുണർത്തും മലയാളം ..

ഓതുകയെന്നും ഒർമ്മ പുതുക്കാൻ 
ഓതിര കടകം മലയാളം ..

നിറയുക നാവിൽ നിധിപോലെന്നും 
നിഴലായ് നമ്മിൽ മലയാളം ...

മലയാളം അമ്മ മലയാളം ,
മധുവൂറും എന്റെ മലയാളം 
ദേവൻ തറപ്പിൽ !

--------------------------------------------------
മലയാളം അമ്മ മലയാളം 
മധുവൂറും എന്റെ മലയാളം 

ഉണരണം നിങ്ങൾ ,
ഉണർത്തണം നാടിൻ 
ഉജ്ജലശ്രേഷ്ഠം മലയാളം (മല )

വളരണം  നമ്മൾ 
വളർത്തുകയെന്നും 
മറുനാട്ടിൽ അമ്മ മലയാളം (മല )

അറിയുക നമ്മൾ 
അറിയിക്കുക നാം 
അറിവിൻ കനിയാം മലയാളം (മല )

ഉണരുക നാടേ 
ഉശിരൻ നാടൻ 
പട്ടുകളറിയാൻ മലയാളം (മല )

ഒതുകയെന്നും ,
ഒർമ്മപുതുക്കാൻ 
ഓളം നിറയും മലയാളം (മല )

പാടുക നമ്മൾ ,
പഴമകളെന്നും ,
പതിരില്ലാതെ മലയാളം (മല )

നിറയുക നാവിൽ ,
നിഴലായെന്നും ,
നിധിപോലുള്ളൊരു മലയാളം (മല )

മലയാളത്തിൻ ,
മഹിമകൾ വാഴ്ത്താൻ 
മറുനാട്ടിൽ അമ്മ മലയാളം (മല )

19/09/2012 ,