കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അമ്മ ..!!. Show all posts
Showing posts with label അമ്മ ..!!. Show all posts

Saturday, 22 November 2014

അമ്മ ..!!

സ്നേഹം നിറഞ്ഞുള്ള മുത്തം തന്നീടുവാ -
നമ്മയ്ക്ക് മാത്രമൊരമ്മതന്നെ 
പാരിൽ പലരുമമ്മവേഷം കേട്ടീടിലും 

അമ്മക്ക് പകരം മറ്റാരുമില്ല !!..