കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അമ്മയ്ക്കു. Show all posts
Showing posts with label അമ്മയ്ക്കു. Show all posts

Sunday, 10 May 2015

അമ്മയ്ക്കു

കാലവും കോലവും എത്ര മാറീടിലും 
ഗര്‍ഭവും,പ്രസവവും സ്ത്രീയല്ലെയോ
ശാത്രവും,സാങ്കേതികത്വം വളര്‍ന്നിട്ടും  
അമ്മയ്ക്കു മാത്രമെന്നെന്നുമമ്മ തന്നേ..!!