കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അമർയാത്ര. Show all posts
Showing posts with label അമർയാത്ര. Show all posts

Thursday, 23 October 2014

അമർയാത്ര

ദർശിച്ചുവന്നു നീ പുണ്യം നേടി 
ദർശന ഭാഗ്യത്തിൽ ഞാനുമിന്നു 
അക്ഷരമഞ്ചത്തോണീൽ നിന്റെ 
സഞ്ചരിച്ചല്ലോ നിന്നമർയാത്രയിൽ !!


അമർയാത്ര

ദർശിച്ചുവന്നു നീ പുണ്യം നേടി 
ദർശന ഭാഗ്യത്തിൽ ഞാനുമിന്നു 
അക്ഷരമഞ്ചത്തോണീൽ നിന്റെ 
സഞ്ചരിച്ചല്ലോ നിന്നമർയാത്രയിൽ !!