കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അയ്യോ. Show all posts
Showing posts with label അയ്യോ. Show all posts

Tuesday, 24 June 2014

അയ്യോ

അയ്യോയെന്തേ വിളിക്കുന്നു നമ്മളും 
ഉണുമൊക്കെകഴിഞ്ഞിട്ടുറക്കത്തിൽ 
അല്ലലെന്നുമറിയാതെ ദൈവവും 
വീണുപോയി മയക്കത്തിലദ്ദേഹം