കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അയ്യോ കരളും. Show all posts
Showing posts with label അയ്യോ കരളും. Show all posts

Tuesday, 22 July 2014

അയ്യോ കരളും

ദുർനിമിത്തങ്ങളാൽ കേൾക്കുന്നു നാടിന്റെ -
ദുരന്തങ്ങള നിറയുന്ന വാർത്തയെന്നും 
അയ്യോ കരളും ഹൃദയവുമൊക്കെയ -
ലിയുന്ന കല്ലുകൾ പോലെകാഴ്ച !