കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അരുണോദയം. Show all posts
Showing posts with label അരുണോദയം. Show all posts

Wednesday, 13 August 2014

അരുണോദയം

അരുണോദയത്തിന്റെ കിരണങ്ങളിൽ 
അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ വിതറീ നമ്മൾ 
ഓർമ്മകൾ പൊള്ളുന്ന സന്ധ്യാനേരം 
സ്നേഹസ്വാന്തനം നൽകിടേണം !