കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അലറി വിളിച്ചു. Show all posts
Showing posts with label അലറി വിളിച്ചു. Show all posts

Monday, 7 December 2015

അലറി വിളിച്ചു

ചൊല്ലുന്നു ചിലരിവിടെ
കൂവല്‍ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ?
ദശാബ്ദം ഇവിടെ അലറി വിളിച്ചു
കഷ്ടം ഒന്നും നേടിയില്ല ...?

കേരളോല്‍സവം  നേടി
ചിലരൊക്കെ അത് ...
ആരൊക്കെ  ....?