കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അവൾ ....!!. Show all posts
Showing posts with label അവൾ ....!!. Show all posts

Tuesday, 13 January 2015

അവൾ ....!!

മറയില്ല നിന്നുലെ സ്നേഹത്തിൻ ചെപ്പു
മായില്ല നിന്‍ സുഗന്ധത്തിനോർമ്മകൾ ,
അണയില്ല ചൊരിഞ്ഞൊരു സ്ന്മരണയും
കടലോളമുണ്ടല്ലോ നിൻ വശ്വവാസന !!