കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അശ്രു. Show all posts
Showing posts with label അശ്രു. Show all posts

Monday, 20 April 2015

അശ്രു

അശ്രു ബിന്ദുക്കൾ  
തിളങ്ങും കണ്ണിലും 
ആർദ്രമാകുന്നുല്ലോ 
നിങ്ങളിൻ സ്നേഹം