കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അസത്യദർശനം (3/ 10) ശ്രീ നാരായണഗുരു !. Show all posts
Showing posts with label അസത്യദർശനം (3/ 10) ശ്രീ നാരായണഗുരു !. Show all posts

Saturday, 1 February 2014

അസത്യദർശനം (3/ 10) ശ്രീ നാരായണഗുരു !

അസത്യദർശനം (3/ 10) 
ശ്രീ നാരായണഗുരു !
-------------
ഏകം സത്യം ന ദ്വിതീയം 
ഹ്യസത്യം ഭാതി സത്യവത് 
ശിലൈവ ശിവലിംഗം ന 
ദ്വിതീയം ശിൽപിനാ കൃതം .

സാരം > സത്യം ഒന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ രണ്ടാമതൊന്നിനു സത്യതത്വം ഇല്ല 
എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമുക്കു അസത്യം സത്യമായി തോന്നാം അതു 
മിദ്യയാണ് ശിവലിംഗം ശിൽപ്പി തീർത്ത ശിൽപ്പമാണ് .അതു കല്ലല്ലാതെ 
ശിൽപ്പി തീർത്ത മറ്റൊന്നാകില്ല .

എന്നാൽ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ശിൽപ്പി തീർത്ത ശിൽപ്പമോ ,കല്ലോ ആയിട്ടല്ല കാണുന്നതു .അതു ജീവനുള്ള,ശക്തിയുള്ള ശിവലിംഗം തന്നെയായിട്ടാണ് കാണുന്നതു .എങ്കിലും സത്യം മറ്റൊന്നാണല്ലോ ? നാരായനഗുരുദേവന്റെ അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ രാജ്യത്തു എന്തു വലിയ വിപ്ലവമാണ് വരുത്തിയതു !