കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അസ്തമയം !!. Show all posts
Showing posts with label അസ്തമയം !!. Show all posts

Thursday, 27 November 2014

അസ്തമയം !!

സുന്ദരമാം സൂര്യ മുഖത്തിൽ 
സന്ധ്യയുടെ ചാമര വിശറി 
അസ്തമയ ചെങ്കതിരായി 
വീശിടുന്നു കതിരവനെന്നും !!